id=”hi-52622″>宗传

一切道术,必有本源,未有目不睹汉唐以前之书,徒记时尚之药数种而可为医者。今将学医必读之书并读法,开列于下,果能专心体察,则胸有定见,然后将后世之书,遍观博览,自能辨其是非,取其长而去其短矣。

《灵枢经》此明经络、脏腑之所以生成,疾病之所由侵犯。针灸家不可不详考,方脉家略明大义可也。

《素问》
此明受病之源及治病之法,千变万化,无能出其范围。如不能全读,择其精要切实者,熟记可也。

《伤寒论》此一切外感之总诀,非独治伤寒也。明于此,则六淫之病无不通贯矣。

《金匮》此一切杂病之祖方,其诸大症,已无不备。能通其理,天下无难治之病矣。

神农本草《神农本草经》止三百六十种,自陶宏景以后,药味日增,用法益广,至明李时珍《纲目》而大备。其书以本经为主,而以诸家之说附之。读者字字考验,则能知古人制方之妙义,而用之不穷矣。

《外台秘要》、《千金方》二书汇集唐以前之经方、秘方,及妇科、儿科、外科无所不备,博大深微。

必明乎《灵》、《素》、仲景之书,方能知所审择,不至泛滥,而无所适从矣。

妇科、儿科
妇人除经、带、胎、产之外,与男子同。小儿除惊、痫、痧、痘而外,与老壮同。所以古人并无专科,后人不能通贯医理,只习经、产、惊、痘等方药,乃有专科。若读前所列之书,则已无所不能,更取后世所着《妇人良方》、《幼科新书》等参观可也。

外科
其方亦具《千金》、《外台》。后世方愈多而法愈备,如《窦氏全书》、《疡科选粹》,俱可采取。惟恶毒之药及轻用刀针,断宜切戒。

《御纂医宗金鉴》
源本《灵》、《素》,推崇《伤寒论》、《金匮要略》以为宗旨,后乃博采众论,严其去取,不尚新奇,全无偏执,又无科不备,真能阐明圣学,垂训后人。足征圣朝仁民之术,无所不周。

习医者即不能全读古书,只研究此书,足以名世。何乃不此崇信,而反从事于近世杜撰无稽之说也?

相关文章

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

网站地图xml地图